Người Tày dùng dây gắm cho bệnh Gút như thế nào?
Dây gắm – cây thuốc quý cần được bảo tồn
Dây gắm – dược thảo trong truyền thuyết

Người bệnh chia sẻ